Sfera ruchu Toruń
EN

Regulamin Festiwalu

REGULAMIN FESTIWALU SFERA RUCHU_ TORUŃ 2024

I Informacje ogólne:

1. Niniejszy Regulamin Festiwalu Sfera Ruchu_Toruń 2024, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Festiwalu, który składa się z prezentacji oraz warsztatów.

2. Organizatorami Festiwalu są:

Fundacja Kult Kultury, ul. Świerkowa 11 87-134 Zławieś Mała

tel. +48 510 200 112

e-mail: fundacja@kultkultury.pl

http://kultkultury.pl/

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń

tel. (56) 622 14 77, (56) 475 48 17 (fax)

e-mail: mdk@mdktorun.pl

http://mdktorun.pl/

3. Partnerami Festiwalu są:

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

ul. Osikowa 17 87-100 Toruń

IV Liceum Ogólnokształcące

ul. Warszawska 1/5 87-100 Toruń

4, Festiwal skierowany jest do choreografów i tancerzy, którzy czynnie zajmują się sztuką tańca oraz którzy ukończyli 16 lat.

5. W Festiwalu mogą wziąć udział grupy, duety oraz soliści wykorzystujący twórczo technikę tańca współczesnego.

6. Organizator dopuszcza udział twórców zagranicznych.

7. Festiwal Sfera Ruchu_Toruń odbędzie się w dniach 28 - 30 czerwca 2024 r. w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń.

8. Uczestnicy ponoszą koszty wyżywienia, przejazdu oraz ubezpieczenia. Organizator zapewnia nocleg w czasie trwania festiwalu 28 - 30 czerwca w Internacie Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Osoby korzystające z noclegu zobowiązane są posiadać własny śpiwór.

9. Prezentacje spektakli zakwalifikowanych na Festiwal Sfera Ruchu_Toruń odbędą się w dniach 28 – 29 czerwca 2024 r.

10. Dyrektorem Festiwalu: Joanna Miś-Fudali tel. +48 698 899 967.

II Zgłoszenia i prezentacje:

1. Nabór zgłoszeń na Festiwal odbędzie się w terminie: 03.04.2024 r. – 26.05.2024 r.

2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut.

3. Zgłoszenia można dokonać poprzez:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/Ct8uQo3YmKv28YFQ9 oraz przesłanie go w terminie do 26.05.2024 r.
  • przesłanie podpisanego regulaminu (skan) na adres: sferaruchu@gmail.com.

4. Informacja o tym, czy praca została zakwalifikowana na Festiwal zostanie przesłana drogą mailową najpóźniej do 02.06.2024 r.

5. Organizatorzy decydują o dniu i godzinie prób technicznych oraz prezentacji.

6. Prezentacje będą otwarte dla publiczności i biletowane.

7. Prezentacje odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu, ul. Przedzamcze 11/15, w prostych warunkach studyjnych:

  • czarna podłoga baletowa 10 x 10 metrów,
  • nagłośnienie,
  • podstawowe oświetlenie.

8. Dźwięk do prezentacji przesyłają artyści na wskazany adres mailowy po zakwalifikowaniu pracy lub dostarczają na nośniku USB w dni próby. Nośniki muszą być opisane.

III Warsztaty:

1. Organizatorzy Festiwalu zapewniają osobom prezentującym spektakle udział w warsztatach z 30% zniżką.

2. Osoby, które nie prezentują spektakli mogą wziąć udział w warsztatach odpłatnie (100%).

3. Zgłoszenia na warsztaty można dokonać poprzez: wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia należy wpłacić należną kwotę na konto oraz przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: sferaruchuwarsztaty@gmail.com.

4. Uczestnikom warsztatów którzy wykupili karnet/jeden dzień warsztatowy/zajęcia z jednym nauczycielem przez trzy dni, przysługuje darmowy wstęp na prezentacje festiwalowe. Dla uczestników, którzy wykupili pojedynczą lekcję wstęp na prezentacje jest płatny.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu/warsztatach najpóźniej do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu/warsztatach w terminie późniejszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.

7. Rezygnacji z udziału w warsztatach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, poczta).

8. Organizatorzy Festiwalu/warsztatów zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych.

IV Utrwalanie i korzystanie z wizerunku oraz licencja na korzystanie z Prezentacji:

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dźwiękowej i wizualnej rejestracji prezentowanego materiału, a także prawo fotografowania przez akredytowanych dziennikarzy i fotografów.

2. Uczestnicy Festiwalu udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w związku z Festiwalem i przekazanego organizatorowi, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku Uczestnika oraz tancerzy występujących w prezentacji w formie fotografii lub filmu na stronach internetowych Organizatora, na plakatach.

3. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do Prezentacji, a w przypadku korzystania przez Uczestnika z utworów innych autorów, Uczestnik oświadcza, że jest do tego uprawniony i w razie wystąpienia przez jakiekolwiek podmioty z roszczeniami w stosunku do Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się w pełni i skutecznie zwolnić Organizatora z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń.

V Postanowienia końcowe:

1. Każdy uczestnik Festiwalu ma obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora dotyczących przepisów p.poż. i bhp.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałe podczas Festiwalu oraz warsztatów towarzyszących Festiwalowi.  Jednocześnie Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia od następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie powinno dotyczyć zadań/czynności wykonywanych przez Uczestnika Festiwalu tj. obejmować szkody poniesione przez Uczestnika w trakcie Festiwalu i warsztatów.

3. Osoby nadsyłające prace oraz zgłoszenia na Festiwal lub warsztaty wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora Festiwalu swoich danych osobowych na potrzeby Festiwalu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.)

4. Uczestnictwo w Festiwalu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Festiwalu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z udziału w imprezie.