Sfera ruchu Toruń
EN

Regulamin RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych
w celu uczestniczenia w Festiwalu Sfera Ruchu_Toruń 2024

 

Nazwa wydarzenia Festiwal Sfera Ruchu_Toruń 2024 r.

Imię i nazwisko uczestnika Festiwalu…………………………………………………………

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Wydarzenia jest Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu ul. Przedzamcze 11/15, reprezentowany przez Dyrektora placówki.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem rodo1@tcuw.torun.pl
  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania  danych osobowych uczestnika.
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie podpisanej zgody.
 4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa mogą być organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przez przepisy obowiązującego prawam.in.: w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217).
 8. Prawnym opiekunom  uczestnika /uczestnikowi pełnoletniemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka / swoich, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 9. Opiekunom prawnym uczestnika/ uczestnikom  pełnoletnim, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie danych w procesie realizacji wydarzenia narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, zgodnie z art. 77 RODO .
 10. Podanie danych zawartych w Karcie zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w wydarzeniu. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne zgoda na ich przetwarzanie może być w każdej chwili cofnięta.

Oświadczenie uczestnika pełnoletniego/ opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka w celach realizacji wydarzenia, a w przypadku konkursu na udostępnienia informacji o jego wynikach.
 2. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu.
 3. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji wydarzenia.
 4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu na potrzeby wydarzenia.
 5. Niniejsza zgoda obejmuje materiały publikowane lub autoryzowane przez placówkę rozpowszechnianie w mediach lokalnych, na stronie MDK w Toruniu, w mediach  społecznościowych  np. serwisie Youtube, na portalu Facebook, Instagram, Tik Tok.
 6. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iż wyrażam zgodę na udostępnienie danych na portalu Facebook, Instagram, Tik Tok i tym samym akceptuję zasady przetwarzania danych tych portali.

 

………………………………………………………….…………………

Data i  podpis uczestnika pełnoletniego/ opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego