Sfera ruchu Toruń
EN

Regulamin Warsztatów

REGULAMIN WARSZTATÓW SFERA RUCHU_ TORUŃ 2024

 

 

I Informacje ogólne:

1. Niniejszy Regulamin Warsztatów Festiwalu Sfera Ruchu_Toruń 2024, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Warsztatów.

2. Organizatorami Warsztatów są:

Fundacja Kult Kultury, ul. Świerkowa 11 87-134 Zławieś Mała

tel. +48 510 200 112

e-mail: fundacja@kultkultury.pl

http://kultkultury.pl/

 

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń

tel. (56) 622 14 77, (56) 475 48 17 (fax)

e-mail: mdk@mdktorun.pl

http://mdktorun.pl/

3. Partnerem jest:

IV Liceum Ogólnokształcące

ul. Warszawska 1/5

87-100 Toruń

4. Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych, które ukończyły 16 rok życia.

5. Uczestnicy ponoszą całość kosztów (wyżywienia, noclegów, przejazdu oraz ubezpieczenia).

6. Warsztaty Festiwalu Sfera Ruchu_Toruń odbędą się w dniach 28 - 30 czerwca 2024 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr IV w Toruniu.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca Warsztatów.

II Zgłoszenia:

1.Zapisy na warsztaty rozpoczną się 14.04.2024 r.

2. Zgłoszenia można dokonać poprzez: wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/cPUmSCtkVNmhGesy5

3. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia i wolnych miejscach należy wpłacić należną kwotę na konto oraz przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: sferaruchuwarsztaty@gmail.com.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:

Fundacja Kult Kultury

ul. Świerkowa 11, 87-134 Zławieś Mała

Nr konta 82 1140 2004 0000 3702 7546 2539

w tytule: Sfera Ruchu Toruń – warsztaty 2024.

5. Uiszczenie opłaty gwarantuje uczestnikowi udział w warsztatach.

6. Uczestnicy warsztatów, którzy wykupili karnet/jeden dzień warsztatowy/zajęcia z jednym nauczycielem przez trzy dni, upoważnieni są do darmowego wstępu na prezentacje podczas Festiwalu. Dla uczestników, którzy wykupili pojedynczą lekcję, wstęp na prezentacje jest płatny.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach najpóźniej do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach w terminie późniejszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.

9. Rezygnacji z udziału w Warsztatach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, poczta).

10. Organizatorzy Warsztatów zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych.

III Utrwalanie i korzystanie z wizerunku:

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dźwiękowej i wizualnej rejestracji Warsztatów, a także prawo fotografowania, przez akredytowanych dziennikarzy i fotografów.

2. Uczestnicy Warsztatów udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w związku z Warsztatami na stronach internetowych Organizatora (mediach społecznościowych), na plakatach.

IV Postanowienia końcowe:

1. Każdy uczestnik Warsztatów ma obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora dotyczących przepisów p.poż. i bhp.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałe podczas Warsztatów towarzyszących Festiwalowi. Jednocześnie Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia od następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie powinno dotyczyć zadań/czynności wykonywanych przez Uczestnika Warsztatów tj. obejmować szkody poniesione przez Uczestnika w trakcie warsztatów.

3. Osoby nadsyłające zgłoszenia na Warsztaty wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Festiwalu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.)

4. Uczestnictwo w Warsztatach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Warsztatów podczas Festiwalu SFERA RUCHU_ TORUŃ 2024.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z udziału w warsztatach.