Sfera ruchu Toruń
EN

Regulamin Warsztatów

REGULAMIN WARSZTATÓW SFERA RUCHU_ TORUŃ 2022

 

I Informacje ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin Warsztatów Festiwalu Sfera Ruchu_Toruń 2022, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Warsztatów.
 2. Organizatorami Warsztatów są:

Fundacja Kult Kultury,
ul. Świerkowa 11 87-134 Zławieś Mała
tel. 510 200 112
e-mail: fundacja@kultkultury.pl
http://kultkultury.pl

Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń
tel. (56) 622 14 77, (56) 475 48 17 (fax)
e-mail: mdk@mdktorun.pl
http://mdktorun.pl/

 1. Partnerem jest:

IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Warszawska 1/5
87-100 Toruń

 1. Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych, które ukończyły 16 rok życia.
 2. Uczestnicy ponoszą całość kosztów (wyżywienia, noclegów, przejazdu oraz ubezpieczenia).
 3. Warsztaty Festiwalu Sfera Ruchu_Toruń odbędą się w dniach 01 – 03 lipca 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr IV w Toruniu.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Warsztatów.

 

II Zgłoszenia:

 1. Zapisy na warsztaty rozpoczną się 01.05.2022 r.
 2. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/mcFAu29V629aq7Dk9
 3. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia i wolnych miejscach należy wpłacić należną kwotę na konto oraz przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: sferaruchuwarsztaty@gmail.com.
 4. Wpłaty należy dokonać na konto:

Fundacja Kult Kultury
ul. Świerkowa 11, 87-134 Zławieś Mała
Nr konta 82 1140 2004 0000 3702 7546 2539
w tytule: Sfera Ruchu Toruń – warsztaty.

 1. Uiszczenie opłaty gwarantuje uczestnikowi udział w warsztatach.
 2. Uczestnicy warsztatów upoważnieni są do darmowego wstępu na prezentacje podczas Festiwalu.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach najpóźniej do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach w terminie późniejszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
 5. Rezygnacji z udziału w Warsztatach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, poczta).
 6. Organizatorzy Warsztatów zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych.

III  Utrwalanie i korzystanie z wizerunku:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dźwiękowej i wizualnej rejestracji Warsztatów, a także prawo fotografowania, przez akredytowanych dziennikarzy i fotografów.
 2. Uczestnicy Warsztatów udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w związku z Warsztatami na stronach internetowych Organizatora (mediach społecznościowych), na plakatach.

 

IV Postanowienia końcowe:

 1. Każdy uczestnik Warsztatów ma obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora dotyczących przepisów p.poż. i bhp.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałe podczas Warsztatów towarzyszących Festiwalowi. Jednocześnie Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia od następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie powinno dotyczyć zadań/czynności wykonywanych przez Uczestnika Warsztatów tj. obejmować szkody poniesione przez Uczestnika w trakcie warsztatów.
 3. Osoby nadsyłające zgłoszenia na Warsztaty wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Festiwalu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
 4. Uczestnictwo w Warsztatach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Warsztatów podczas Festiwalu SFERA RUCHU_ TORUŃ 2022.
 5. Uczestnik Warsztatów Festiwalu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu – COVID.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z udziału w warsztatach.