Sfera ruchu Toruń
EN

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach:
  1. realizacji Festiwalu- jest Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu ul. Przedzamcze 11/15, reprezentowany przez Dyrektora placówki;
  2. realizacji Warsztatów w ramach Festiwalu  - jest FUNDACJA KULT KULTURY, ul. Świerkowa 11,;br-:87-134 Zławieś Mała reprezentowanej przez Prezesa Fundacji.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem rodo1@tcuw.torun.pl
  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania  danych osobowych uczestnika.
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie podpisanej zgody.
 4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa mogą być organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przez przepisy obowiązującego prawam.in.: w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217).
 8. Prawnym opiekunom  uczestnika /uczestnikowi pełnoletniemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka / swoich, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 9. Opiekunom prawnym uczestnika/ uczestnikom  pełnoletnim, jeżeli stwierdzą, że przetwarzanie danych w procesie realizacji wydarzenia narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, zgodnie z art. 77 RODO .
 10. Podanie danych zawartych w Karcie zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w wydarzeniu. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne zgoda na ich przetwarzanie może być w każdej chwili cofnięta.